skip to Main Content

Όροι χρήσης διαγωνισμού “Διαγωνισμός 1 φιάλη για 4 άτομα

Η εταιρεία «Votanikos» με έδρα τον Ελαιώνα και τον Κεραμεικό (Ιερά Οδός, 72 ) (εφεξής καλούμενης χάριν συντομίας ως «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τους ακόλουθους όρους:

Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής – Εξαιρέσεις συμμετοχής
Στην προωθητική ενέργεια δικαιούνται να λάβουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω. Στην προωθητική ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της εταιρείας «Votanikos» καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού.

Διάρκεια
Η διάρκεια της εν λόγω προωθητικής ενέργειας αρχίζει στις 8η Ιανουαρίου και λήγει την 18η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00. Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων από τη Διοργανώτρια.

Συμμετοχή στην ενέργεια
Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στην εν λόγω προωθητική ενέργεια με μια συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία του και να αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης του διαγωνισμού.

Δώρα και Κλήρωση
Όλοι όσοι συμμετέχουν στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, η οποία φιλοξενείται στην σελίδα συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία θα αναδειχτεί ένας νικητής, ο οποίος κερδίζει ένα τραπέζι με μία φιάλη για 4 άτομα για το πρόγραμμα της Παρασκευής ή του Σαββάτου της επιλογής τους (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα). Ο νικητής κερδίζει το ανώτερο δώρο. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20η Ιανουαρίου 2020 , στα γραφεία της διοργανώτριας (Ιερά Οδός 72).
Από την ανωτέρω κλήρωση, θα αναδειχθεί: Ένας (1) νικητής και δύο (2) επιλαχόντες (α΄ επιλαχών και β’ επιλαχών κατά τη σειρά ανάδειξής τους), σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο.
Τα όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/VotanikosOfficial/ και ο νικητής θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια.
Οι νικητής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει το δώρα από τη διοργανώτρια με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του εν ισχύ διαβατηρίου ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με την επίδειξη εξουσιοδότησης από το νικητή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από Δημόσια Αρχή.
Το δώρο που θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, είναι ορισμένο ως ανωτέρω από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή του ή η εξαργύρωσή του με μετρητά.
Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της σελίδας https://www.facebook.com/VotanikosOfficial/
Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή μετά την τυχόν συντόμευση της προθεσμίας ή την ανάκλησή της από τη Διοργανώτρια, σε περίπτωση που εξακολουθούν να λαμβάνονται συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε.
H Διοργανώτρια δηλώνει ότι θα τηρήσει λίστα με τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην παρούσα προωθητική ενέργεια, στην έδρα της που βρίσκεται (Ιερά Οδός 72 ), και μετά το πέρας της παρούσας προωθητικής ενέργειας και την παράδοση του δώρου από την Διοργανώτρια στο νικητή. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του στα πλαίσια διενέργειας της παρούσας προωθητικής ενέργειας αλλά και μεταγενέστερη ενημέρωση σχετικά με άλλες προωθητικές ενέργειες. Σε περίπτωση που ο συμμετέχοντας δεν έχει συναινέσει κατά την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής στην χρησιμοποίηση και διαφύλαξη σε λίστα μόνο του email του για την μεταγενέστερη ενημέρωση σχετικά με άλλες προωθητικές ενέργειες, η εταιρία δεν δικαιούται να επικοινωνεί μαζί του βάσει της νομοθεσίας GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016] .Η Διοργανώτρια ρητά δια του παρόντος δηλώνει και ενημερώνει τον κάθε συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια και υποκείμενο επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων ότι έχει δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων του, που τηρούνται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.2472/1997, καθώς επίσης και δικαίωμα πρόσβασης με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου προσώπου της διοργανώτριας εταιρείας. Οι συμμετέχοντες ρητά και ανεπιφύλακτα συναινούν και αποδέχονται τη δημοσίευση του ονόματός τους για την εκτέλεση του όρου 6 ανωτέρω, καθώς και τη δημοσίευση του ονόματός τους με οποιοδήποτε μέσο για διαφημιστικούς σκοπούς στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.
Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα απώλυται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.
Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων-Προστασία Προσωπικότητας
Όλοι οι συµµετέχοντες επιπλέον αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: Αποδέχονται πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης και µπορούν να συµµετέχουν µε έναν (1) µόνο λογαριασμό πρόσβασης στο Instagram.
Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συµµετέχει στο Διαγωνισµό. Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε µειώνεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από την συµµετοχή τους στον διαγωνισμό της Διοργανώτριας, στον οποίο καθένας θα µετέχει δηλώνοντας προσωπικά δεδοµένα του. Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδοµένα ή το δικαίωµα της προσωπικότητας ή άλλα δικαιώµατα διανοίας οποιουδήποτε τρίτου.
Δεν προσβάλλουν δικαιώµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. Παρέχουν τη συναίνεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια, για τους σκοπούς της προβολής του διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του, να χρησιµοποιήσει τα ονόµατα και τις φωτογραφίες των νικητών και τα δώρα που κληρώθηκαν σε αυτούς, µέσω προβολής, δηµοσίευσης και αναπαραγωγής στον ιστότοπό του Votanikos.gr , στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης του διαδικτύου, όπως το Facebook, Twitter, Google +, YouTube, καθ’ όλη τη διάρκειά του ή και µεταγενέστερα.
Ο Votanikos επιφυλάσσεται να χρησιµοποιήσει και δηµοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό µε την υλοποίηση αυτού του διαγωνισµού. Παρέχουν συναίνεση και εξουσιοδότηση για τη διαφηµιστική εκµετάλλευση του διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του, µε µόνη και, εκ της συµµετοχής των χρηστών, χωρίς την υποχρέωση πρότερης άλλης ενηµέρωσης ή καταβολής οιασδήποτε µορφής αποζηµίωσης. Δίνουν τη συναίνεση στη διοργανώτρια και την εταιρεία που διαχειρίζεται το τεχνικό κοµµάτι της εφαρµογής να στέλνουν απευθείας e-mail, χωρίς αυτό να θεωρείται µήνυµα spam και να επικοινωνούν τηλεφωνικά, χωρίς αυτό να θεωρείται όχληση οιασδήποτε µορφής αναφορικά και µόνο µέσα στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού. Η συµµετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί αποδοχή των παρόντων όρων και ρητή και ανεπιφύλακτη παροχή συγκατάθεσης εκ µέρους του χρήστη για την αποθήκευση, επεξεργασία, δηµοσίευση του ονόµατος και της φωτογραφίας τους και των δώρων τους στο πλαίσιο της συµµετοχής τους στον Διαγωνισμό και για τους σκοπούς του και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους παρόντες όρους συµµετοχής, καθώς και για να χρησιµοποιηθούν για τους ανωτέρω προωθητικούς/διαφηµιστικούς σκοπούς του διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του και εντός του πλαισίου των παρόντων όρων.

Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι συμμετέχοντες, υπενθυμίζεται και υπογραμμίζεται, ότι δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα του Votanikos, ή και στον κώδικα και το λογισμικό της εφαρμογής.
Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους.
Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης, https://www.facebook.com/VotanikosOfficial/
Προσοχή! Αυτή η δράση δεν προωθείται, ελέγχεται, διαχειρίζεται ή σχετίζεται με κανένα τρόπο με το Instagram. Τα στοιχεία σας δίνονται στην Διοργανώτρια και όχι στο Instagram. Τα στοιχεία που δίνετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς εκπλήρωσης της συγκεκριμένης προωθητικής δράσης.

Back To Top